Еволюція концепцій справедливості в античній філософії.

Автор(и)

  • K. P. Gorbenko Донецький національний університет

Ключові слова:

справедливість, концепт, античність, Платон, Арістотель, Епікур, Цицерон

Анотація

Стаття присвячена огляду еволюції уявлень про справедливість за добу античності. Вказується на неправомірність ототожнення сучасного значення поняття «справедливість» із давньогрецькими еквівалентами θέμις і δίκη. Доводиться, що космоцентричне світосприйняття еллінів породило міфологему Порядку, а принцип справедливості передбачав підтримку і відтворення порушеної гармонії. Робиться висновок, що загальна тенденція еволюції поглядів про справедливість полягає у поступовому відході від уявлень про універсальний, космічний характер справедливості та її прив’язки до суто людських відносин. Концепти «справедливість як порядок» та «справедливість як відплата» витісняються концептами «справедливість як рівність» і «справедливість як чеснота», набуваючи характеру політико-правової та етичної категорії.

Біографія автора

K. P. Gorbenko, Донецький національний університет

аспірант кафедри філософії

Посилання

Дробницкий О. Г. Понятие морали: Историко-критический очерк / О. Г. Дробницкий. – М.: Издательство «Наука», 1974. – 388 с.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. Бенвенист. – М.: Прогресс-Универс, 1995. – 456 с.

Ярхо В. Н. Эсхил / В. Н. Ярхо. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 294 с.

Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі / Е. Макінтайр. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2002. – 436 с.

Помников О. И. Развитие идей справедливости в древнегреческой общественной мысли (протофилософский период) / О. И. Помников // Філософські дослідження. Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск № 11.

Рассел Б. История западной философии. В 3 кн.: 3-е изд., испр. / Бертран Рассел. Подгот. текста В. В. Целищева. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. – 992 с.

Додонова В. І. Постнекласичний дискурс соціальної раціональності: Монографія / В. І. Додонова ; ДонНУ. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. – 345 с.

Аристотель. Метафизика / Аристотель. – М.: Эксмо, 2015. – 448 с.

Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – 355 с.

Платон. Сочинения / Платон. – М. : Мысль, 1971. – Т. 3, ч. 1. – 687 с.

Аристотель. Политика. // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 376–644.

Титов В. Идея социальной справедливости в древнегреческой философии / Виктор Титов // Диалог. – 2002. – № 6. – С. 44–51.

Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – 830 с.

Помніков О. І. Платон і Арістотель: дві парадигми усвідомлення справедливості / О. І. Помніков // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія». – 2012. – Т. 24. – № 1–2. – С. 41–48.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія філософії