Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української філософської думки епохи бароко.

Автор(и)

  • A. V. Yakovliev Донецький національний університет

Ключові слова:

Києво-Могилянська академія, барокова схоластика, П. Могила, І. Гізель, С. Яворський, Ф. Прокопович

Анотація

У статті досліджується історія виникнення та розвитку філософії у Києво-Могилянському колегіуму (згодом – академії). Значна увага приділяється викладанню курсів філософії визначними діячами навчального закладу першої третини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

Біографія автора

A. V. Yakovliev, Донецький національний університет

аспірант кафедри історії слов’ян історичного факультету

Посилання

Болховитинов Е. Описание Киево-Софийского собора / Е. Болховитинов. – К., 1825. – 111 с.; Булгаков М. История Киевской Академии / М. Булгаков. – СПб., 1843. – 226 с.; Голубев С. Древние и новые сказания о начале Киевской Академии / С. Голубев. – К., 1885. – 35 с.; Вишневский Д. Киевская Академия в первой половине ХVІІІ столетия (новые данные, относящиеся к истории этой Академии за указанное время) / Д. Вишневский. – К., 1903. – 371 с.

Петров Н. И. Киевская академия во второй половине ХVІІІ века / Н. И. Петров. – К., 1895. – 171 с.

Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні ХVІ – поч. ХІХ ст. / Хв. Тітов. – К., 1924. – 433 с.

Ломонос-Ровна Г. З історії філософії в Києво-Могилянській академії: «Підручник логіки» І. Кононовича-Горбацького / Г. Ломонос-Ровна. – НЗ Ін-ту філософії АН УРСР, 1961 р., т. 7, с. 24–38; Табачніков І. А. З історії філософської думки в Києво-Могилянській академії першої половини XVIII ст. (Стефан Яворський і Феофан Прокопович) / І. А. Табачніков // З історії філософської думки на Україні. – К.: Вид. АН УРСР, 1963; Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца ХVIІ – начала ХVІІІ ст. / В. М. Ничик. – К., 1978. – 298 с.

Симчич М. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії: компоративний аналіз могилянських курсів логіки кінця ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. / М. Симчич. – Вінниця, 2009. – 239 с.

Присухін С. І. Філософія: навч. Посібник / С. І. Присухін. – К.: КНЕУ, 2006. – 208 с.

Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії / В. К. Маньківський, З. І. Хижняк. – К.: Києво-Могилянська академія, 2003. – 184 с.

Києво-Могилянська академія в іменах ХVІІ-ХVІІІ ст. (Енциклопедичне видання). – К.: Києво-Могилянська академія, 2001. – 736 с.

Горський B. C. Історія української філософії: курс лекцій / В. С. Горський. – К.: Наукова думка, 1996. – 286 с.

Данильян О. Г. Філософія: підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Харків: Право, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/04H1R4_2.htm

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/chyph/chyph04.htm

Русин М. Ю. Історія української філософії: навч. посібник / М. Ю. Русин, І. В. Огородник та ін. / К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/bookstext-7744.html

Нічик В. Петро Могила в духовній історії України / В. Нічик. – К., 1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/nichyk/nich02.htm

Нічик В. Петро Могила // Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. – К., 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm39.htm

Кралюк П. Київ як головний осередок українського філософствування в ХVІІ–ХVІІІ ст. / П. Кралюк // Історія української філософії: матеріали до курсів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kulturolog.org.ua/materials-forcourses/4-kurs/istoria-ukr-fil/80-2011-01-15-17-36-27/517-istphil10.html

Горобець В. М. Ґізель / В. М. Горобець, Я. М. Стратій // Києво- Могилянська академія в іменах. – К., 2001. – 736 с.

Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII–XVIII вв. (Стефан Яворский) / И. С. Захара. – К., 1982. – 334 с.

Симчич М. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії: компоративний аналіз могилянських курсів логіки кінця ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. / М. Симчич. – Вінниця, 2009. – 239 с.

Нічик В. Єлисій [Феофан] Прокопович // Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. – К., 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm49.htm

Стратій Я. Григорій Щербацький // Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. – К., 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/fdm/fdm158.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історія філософії