Skvorets, V. O, Запорізький національний університет, Ukraine